پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

ثبت نام در همایش و بارگذاری مقالهثبت نام و بارگذاری مقاله   :

متقاضیان شرکت در همایش و متقاضی ارسال مقاله (بجز بخش تجربه زیسته) می توانند در این بخش ثبت نام نمایند .


  • {{value}}
*عنوان مقاله : را بنویسید. *عنوان مقاله : را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.
*مقاله با کدام یک از محور همایش ارتباط دارد؟ را انتخاب کنید.

*نام و نام خانوادگی نویسنده اول : را بنویسید. *نام و نام خانوادگی نویسنده اول : را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
*کد ملی نویسنده اول : را بنویسید. *کد ملی نویسنده اول : را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. *کد ملی نویسنده اول : را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
کد پرسنلی (مخصوص فرهنگیان) را بنویسید. کد پرسنلی (مخصوص فرهنگیان) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
*جنسیت نویسنده اول : را انتخاب کنید.
*میزان تحصیلات نویسنده اول : را انتخاب کنید.
*رشته تحصیلی و گرایش نویسنده اول : را بنویسید. *رشته تحصیلی و گرایش نویسنده اول : را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
*استان و شهر را بنویسید. *استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
*شماره موبایل را بنویسید. *شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وابستگی سازمانی نویسنده اول : را بنویسید. وابستگی سازمانی نویسنده اول : را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

*چکیده مقاله را بنویسید. *چکیده مقاله را کوچک‌تر از 2600 حرف بنویسید.
*کلید واژه را بنویسید. *کلید واژه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
*فایل pdf مقاله خود را بارگذاری نمایید را انتخاب کنید.
*فایل word مقاله خود را بارگذاری کنید را انتخاب کنید.

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم : را بنویسید. نام و نام خانوادگی نویسنده دوم : را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد پرسنلی (مخصوص فرهنگیان) را بنویسید. کد پرسنلی (مخصوص فرهنگیان) را کوچک‌تر از 8 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات نویسنده دوم : را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش نویسنده دوم : را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش نویسنده دوم : را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم : را بنویسید. نام و نام خانوادگی نویسنده سوم : را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد پرسنلی (مخصوص فرهنگیان) را بنویسید. کد پرسنلی (مخصوص فرهنگیان) را کوچک‌تر از 8 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات نویسنده سوم : را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش نویسنده سوم : را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش نویسنده سوم : را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...