پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

آشنایی با کمیته علمی همایش

 دبیر کمیته علمی:

   دکتر محمود امانی طهرانی 

                                               دکترای برنامه ریزی درسی - دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

اعضای کمیته علمی و داوری:

    دکتر حیدر تورانی 

                                     دکترای مدیریت آموزشی - استاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تهران

    دکتر محمدرضا  سرکار آرانی

                                     فوق دکتری روش های بهسازی آموزش - استاد پداگوژی دانشگاه ناگویای ژاپن

   دکتر رحمت الله مرزوقی  

                                   دکترای برنامه ریزی درسی - استاد بخش مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

  دکتر محمد حسنی    

                                             دکترای فلسفه تربیت،دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش - سرپرست پژوهشکده مطالعات برنامه درسی و نوآوری های آموزشی

   دکتر بهنام بهراد   

                                   دکترای روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی و مدیر گروه اختلالات رفتاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش


  دکتر  حسین افلاکی فرد

                                   دکترای برنامه ریزی درسی هیأت علمی - رییس دانشگاه فرهنگیان فارس

   دکتر عباس قلتاش

                                     دکترای برنامه ریزی درسی دانشیار  دانشگاه آزاداسلامی مرودشت- رییس دانشگاه آزاد اسلامی صفاشهر

  دکتر منصور وصالی

                                   دکترای فیزیک هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

     دکتر سمیرا بهرامی

                                      دکترای فیزیک -هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان - مدیر گروه آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان تهران


  دکتر معصومه نجفی پازوکی    

                                  دکترای زبان شناسی -معاون آموزش ابتدایی دفتر تألیف کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی


  دکتر فرشیدقاسمی     

                                   دکترای برنامه ریزی درسی - عضو هیأت علمی دانشگاه -فرهنگیان شیراز


  دکتر مریم صابری 

                                              دکترای برنامه ریزی درسی- دبیر،مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی


  دکتر یونس غلامی 

                                              دکترای برنامه ریزی درسی -رییس اداره سمپاد فارس


    مریم قربانی

                                                 کارشناسی ارشد شیمی آلی -سرگروه آموزشی استان فارس


   حمید نقی زاده

                                   کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی  سرگروه آموزشی استان اصفهان و مدرس دانشگاه فرهنگیان


   صفیه رضایی 

                                    دانشجوی دکترای فیزیک معاون آموزشی دانشگاه -فرهنگیان شیراز پردیس شهید باهنر


   فرخنده نصیری 

                                   دانشجوی دکترای فلسفه- سرگروه آموزشی استان فارس