پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

فرم داوری تجربه زیسته


فرم داوری تجربیات زیسته   • {{value}}
عنوان تجربه زیسته را بنویسید. عنوان تجربه زیسته را کوچک‌تر از 5000 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی نویسنده را بنویسید. نام و نام خانوادگی نویسنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی داور را بنویسید. نام و نام خانوادگی داور را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
* را بنویسید. * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توصیف روشنی از ویژگی های خاص مدرسه در شرایط آموزش مجازی ارائه شده است . ( ضریب این گویه 2 می باشد.) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
در توصیف بافت تجربه، احساسات و عواطف شخصی به طور ملموس ترسیم شده است . ( ضریب این گویه 2 می باشد.) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
* را بنویسید. * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
فضای آموزش به خوبی توصیف شده است.(ضریب این گویه 1 می باشد ) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
طراحی آموزشی با سناریوی دقیق و منسجم ارائه شده است . ( ضریب این گویه 3 می باشد ) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ابزارها، مواد و منابع آموزشی و کمک آموزشی که استفاده شده است، برای آموزش موضوع موردنظر در بستر مجازی ، قابلیت کافی دارد. ( ضریب این گویه 2 می باشد .) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
روش تدریس مناسبی به کار رفته است و موقعیت های یادگیری به هم پیوسته و منسجم خلق شده است. ( ضریب این گویه 2 می باشد ) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دانش آموز در حین تدریس فعال بوده است و تعاملات بین معلم و دانش آموزان ارائه شده است.( ضریب این گویه 3 می باشد) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
از سنجش به عنوان ابزار یادگیری در طول تدریس استفاده شده استو بازخورد دادن و بازخورد گرفتن در فرایند یاددهی-یادگیری در جریان است. ( ضریب این گویه 2 می باشد.) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
* را بنویسید. * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
در مواجهه با چالش ها و فرصت های تدریس مجازی، وجه آموزنده و ابداعی تجربه زیسته آشکار شده است .(ضریب این گویه 3 می باشد .) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وابستگی تجربه زیسته به فضای یادگیری مجازی مانند اینترنت و ملزومات دیگر نشان داده شده است . ( ضریب این گویه 1 می باشد ) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تجربه زیسته قابلیت اجرا در موقعیت های مشابه دیگر را دارد.( ضریب این گویه 2 می باشد. ) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
* را بنویسید. * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
متن رسا، منسجم و روان است و اصول نگارشی و درست نویسی رعایت شده است.( ضریب این گویه 2 می باشد.) را انتخاب کنید.
نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جمع امتیاز را بنویسید. جمع امتیاز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

* را بنویسید. * را کوچک‌تر از 90 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
توضیحات در صورت نیاز را بنویسید. توضیحات در صورت نیاز را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات در صورت نیاز را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...