پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

ورود کمیته علمی


فرم داوری مقالات همایش


  • {{value}}
موضوع مقاله را بنویسید. موضوع مقاله را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی نویسنده را بنویسید. نام و نام خانوادگی نویسنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی داور را بنویسید. نام و نام خانوادگی داور را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
* را بنویسید. * را کوچک‌تر از 90 حرف بنویسید.
عنوان و چکیده با همایش تناسب دارد و به روشنی نشانگر حوزه اصلی مورد مطالعه و نتایج بدست آمده است را انتخاب کنید.

ضریب این گویه 0/1 می باشد .

نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.
مطالعات و پژوهش های مهم پیشین و مرتبط با حوزه مورد مطالعه و هدف پژوهش با ذکر مرجع در مقاله ارائه شده اند را انتخاب کنید.

ضریب این گویه 0/2 می باشد .

نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.
روش شناسی و داده ها برای حوزه مورد مطالعه مناسب هستند و مرتبط با یافته ها می باشد را انتخاب کنید.

ضریب این گویه 0/3 می باشد .

نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.
نتایج به شکل مناسبی توصیف و بصورت تصویری ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته اند را انتخاب کنید.

ضریب این گویه 0/3 می باشد

نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.
متن مقاله روان و قابل فهم است و مبحث مورد مطالعه از حجم کافی و مناسب برخوردار است را انتخاب کنید.

ضریب این گویه 0/1 می باشد .

نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را بنویسید. نمره این گویه ( حاصلضرب امتیاز گویه در ضریب آن ) را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.

نمره نهایی را بنویسید. نمره نهایی را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.

نظرات داور برای برای ارائه به نویسنده مقاله شامل نقاط قوت و ضعف مقاله و هر موضوع و مشکلی که باید مد نظر قرار گیرد. را بنویسید. نظرات داور برای برای ارائه به نویسنده مقاله شامل نقاط قوت و ضعف مقاله و هر موضوع و مشکلی که باید مد نظر قرار گیرد. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
نظرات داور برای برای ارائه به کمیته علمی شامل علت پذیرش یا رد مقاله از جمله دقت علمی، تازگی، کیفیت، اهمیت و تناسب با همایش . اگر مقاله رد شده است دلیل رد آن به روشنی بیان و با توجیه لازم ذکر کنید را بنویسید. نظرات داور برای برای ارائه به کمیته علمی شامل علت پذیرش یا رد مقاله از جمله دقت علمی، تازگی، کیفیت، اهمیت و تناسب با همایش . اگر مقاله رد شده است دلیل رد آن به روشنی بیان و با توجیه لازم ذکر کنید را کوچک‌تر از 3000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

* داور گرامی تکمیل این قسمت کاملا اختیاری است و چنانچه در فایل Word مقاله نکات راهنما و اصلاحی مرقوم نموده اید، می توانید فایل را صرفا جهت اطلاع نویسنده مقاله از این قسمت بارگذاری نمایید. فایل های بارگذاری شده توسط کمیته خوانده نخواهد شد و نقشی در تصمیم گیری کمیته نخواهد داشت و فقط جهت راهنمایی و ارتقای مقاله برای نویسنده ارسال می گردد.
بارگذاری فایل Word اصلاح شده : را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...