پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

سالن اصلی همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا