پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

محورهای همایش

محورهای همایش :

  شیوه های کیفیت بخشی به آموزش در فضای مجازی (با تاکید بر آموزش در شبکه ملی شاد)

    آسیب شناسی برگزاری آموزش های مجازی از طریق شبکه ملی شاد

    راهکارهای توسعه ی حرفه ای معلمان در بستر آموزش مجازی در دوران کرونا

    فرصت ها،چالش ها و راهکارهای تربیت رسمی در فضای مجازی در دوران کرونا

    برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی در دوران کرونا

   تجارب زیسته ای معلمان و دانش آموزان از یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا

   شیوه های سنجش اثربخش و ارزشیابی مستمر و پایانی در فضای مجازی

   چگونگی ایجاد شبکه های تعاملی معلمان به منظور ارتقای مهارتهای حرفه ای آنها در فضای مجازی

   چگونگی طراحی فعالیتهای یادگیری و تکالیف مهارت محور در فضای مجازی

   راهکارهای فعالسازی و کیفیت بخشی به آزمایشگاه در فضای مجازی

   عدالت تربیتی و آموزشی در دوران همه گیری کرونا

   تحولات اساسی در نظام آموزشی و الگوهای یادگیری در دوران همه گیری کرونا و پس از آن

   آسیب های رشدی و رفتاری یادگیرندگان در دوران همه گیری کرونا

   شیوه های پشتیبانی تربیتی ،فرهنگی و آموزشی مستمر از دانش آموزان و معلملن در فضای مجازی

   آموزش مجازی و خانواده در بحران کرونا