پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

شرایط مقالات

شیوه نامه ی تنظیم و ارسال مقاله به همایش.pdf         نمونه مقالــه.docx ( نسخه Word)

    فرم راهنمای روایت نگاری تجربۀ زیسته.docx    فرم روایت نگاری تجربۀ زیسته.docx ( نسخه Word )

شیوه نامه ی تنظیم و ارسال مقاله به همایش "آموزش در دوران همه گیری کرونا: فرصت ها، چالش ها و دستاوردها"

با سلام ، نویسنده محترم خواهشمند است نکات ارائه شده در شیوه ­نامه­ ی نگارش مقاله جهت ارسال به همایش "آموزش در دوران همه گیری کرونا: فرصت ها، چالش ها و دستاوردها" را مورد توجه قرار دهید.

1. مقاله پژوهشی جهت ارائه در همایش حداکثر 5000 کلمه باشد و باید شامل عنوان، نام نويسنده (نويسندگان)، چکيده، مقدمه، روش تحقيق، نتايج، بحث و نتيجه ‌گيري، و مراجع باشد و طبق مشخصه­ های زير تنظيم شود.

2. در تنظيم صفحات مقاله نکات زير رعايت شود:

الف) عنوان مقاله، سر عنوان ‌ها و عناوین‌ فرعي بايد راست‌ چین انتخاب شوند. 

تمامی جدول‌ ها، شکل ‌ها، و روابط ریاضی به‌ صورت وسط ‌چین و متن اصلي به ‌صورت تراز justify باشد.

ب) شماره­ گذاري سر عنوان‌ ها از 1 الی‌آخر صورت گیرد. مقدمه شماره 1 را به خود اختصاص مي‌ دهد. شماره‌ گذاري زير عنوان ‌ها براي مثال، در بخش 2 به‌صورت 2-1. ، 2-2. ، 2-3. و ... در ساير بخش‌ ها نيز به همين ترتيب است.

ج) متن در صفحه A4 با حاشیه 1 اینچ از هر طرف تایپ گردد و در متن فقط از قلم  B Nazanin استفاده شود. (سرعنوان­ های داخل متن با اندازه­ ی 12 Bold و خود متن با اندازه­ ی 12). فونت لاتين Times New Roman در متن در همه‌ جا (دو سایز کوچکتر از فارسی)

د) فاصله و نیم فاصله ­ها رعایت شوند.

3. ساختار سازماندهی مقاله که در ادامه ارائه شده است رعایت شود.

عنوان با  فونت B Titr اندازه 12 Bold 

نويسنده اول1، نويسنده دوم2، نويسنده سوم3  (اندازه ی 12 Bold، B Nazanin)

1  وابستگی سازمانی نویسنده مسئول (مرتبه‌ ی علمی عنوان نشود)، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، (نویسنده مسئول) xxxx@xxxx.xx (ایمیل)  (اندازه ی 10، B Nazanin) 

2 وابستگی سازمانی نویسنده دوم، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

3 وابستگی سازمانی نویسنده سوم، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

چکیده

چکیده یکی از بخش‌ های مهم مقاله است که در صفحه‌ی مستقل (تطبیق چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است) به ‌صورت سازمان‌ یافته (300 تا 650 کلمه) با تاکید بر اهداف، مواد و روش و نتایج  بدون ذکر منابع نوشته می­ شود و شامل موارد زیر است:

اهداف: این بخش در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه باشد. اهداف جملاتی روشن، قابل اندازه‌ گیری (در مطالعات کمی) یا قابل دستیابی باشد و در همه قسمت های مقاله هماهنگ بیان یا اشاره شود.

روش‌ تحقیق: شامل اطلاعات کلی درباره­ ی نوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع ‌آوری داده ‌ها، نوع مداخله و ... باشد.

یافته‌ ها: در مطالعات کمی، یافته ‌های متناسب با هدف به تفکیک گروه مطالعه با آزمون آماری استفاده شده به‌ همراه نتایج بیان شود.

نتیجه‌ گیری: این بخش نباید صرفاً تکرار ‌‌یافته ­های پژوهش باشد. در این بخش جمع­ بندی نهایی یافته‌ ها همراه با کاربردهای بخش ‌یافته­ ها یا نتایج در رشته تخصصی بیان شود. 

واژه های كليدي: در بخش واژگان کلیدی 3 تا 5 واژه کلیدی ذکر شود. (تطبیق کلید واژه‌ های فارسی و انگلیسی الزامی است)

1.مقدمه (حداکثر 1200 کلمه)

      مقدمه شامل شرح مسئله و ذکر اهداف تحقيق باشد. در اين بخش ضروري است عناويني ازجمله «ضرورت انجام تحقيق»، «اهداف تحقيق» و يا «پيشينه‌ی تحقيق» باهم ادغام شوند. همچنین، نوآوري و اهداف تحقيق، به ‌اختصار و شفاف در انتهاي مقدمه بيان شود. از تکرار مطالب موجود در بخش‌ هاي مختلف مقاله، خودداري کنید. در بخش پیشینه‌ی پژوهش، از درج عناوین مقاله ‌ها یا کتاب ‌های بازنگری شده، سال انتشار و اسم کوچک پدیدآورندگان اثرخودداری کنید.

شیوۀ صحیح ارجاع منابع انگلیسی در داخل متن (Abrego, 2008: 87).

 شیوۀ صحیح ارجاع منابع فارسی در داخل متن (محمدی، 1395: 35).

2.روش تحقیق (حداکثر 750 کلمه)

این بخش در برگیرنده­ ی توصیف طرح تحقیق، روش تحقیق، سؤالات پژوهش، جامعه و نمونه آماری در مطالعات کمی و یا مشارکت کنندگان پژوهش در مطالعات کیفی، روند پژوهش، ابزار پژوهش، نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده­ ها و ... است که می بایست به­ طور دقیق مشخص باشد. 

3. نتایج (حداکثر 1200 کلمه)

این بخش شامل نمودارها و جداول به ‌دست‌ آمده از تحقیق، پاسخ به سؤال ­های پژوهشی، و همچنین بحث پیرامون اعتبار‌یابی نتایج به ‌دست ‌آمده باشد. 

4. بحث و نتيجه­ گيري (حداکثر 750  کلمه)

این بخش شامل بازگويي اجمالي مسائل مطرح ‌شده در مقاله، و جمع‌ بندي مختصر و مفيد مقاله باشد. ارتباط نتایج تحقیق با پیشینه­ ی پژوهش، بحث و استدلال روی نتایج، نوآوری ­ها، پیشنهادها، محدودیت ‌ها و موانعی که در سر راه تحقیق وجود داشته ­اند نیز ذکر گردد. 

5. منابع

فقط منابعی که در مقاله مطرح شده ­اند ذکر شود.

  1. صادقي، شاهداني؛ صاحب هنر، مهدي؛ عظيم زاده آراني، حامد؛ حسيني دولت آبادي، سيد مهدي. (1391). بررسي اثر شوك هاي پولي بر متغير هاي كلان اقتصادي با استفاده از روش BVAR: مطالعه موردي ايران. فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات اقتصادي در ايران، سال اول، شماره 4. صص 50-37. پاییز.
  2. مهاجر ارومیه، الهه. (1391). برآورد پارامترهاي يك- جمعيت متناهي با استفاده از توزيع پسين پوليا. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته آمار، به راهنمایی دکتر سید محمد محمدی. دانشگاه شیراز، دی ماه.

Abrego, L., & Österholm, P. (2010). External linkages and economic growth in Colombia: Insights from a Bayesian VAR model. The World Economy, 33(12), 1788-1810.

Borissov, B. (1997). BVAR modeling in the presence of outliers (Doctoral dissertation, University of Toledo).

Doan, T., Litterman, R., & Sims, C. (1984). Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions. Econometric reviews, 3(1), 1-100.

Gower, B. (1997). Scientific method: An historical and philosophical introduction. Psychology Press.

Gibson, J. J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Houghton Mifflin.

Lindsey, B., & Teles, S. M. (2017). The captured economy: How the powerful enrich themselves, slow down growth, and increase inequality. Oxford University Press.