پخش زنده همایش آموزش در دوران همه گیری کرونا

مزایای شرکت در همایش

مزایای شرکت در همایش ملی آموزش در دوران همه گیری کرونا :

 گواهی دوره اموزشی ضمن خدمت ( مخصوص فرهنگیان ) برای تمامی شرکت کنندگان

گواهی دانش افزایی برای تمامی شرکت کنندگان

 چاپ مقاله در نشریات علمی - پژوهشی معتبر

 گواهی نامه ISC

 اعطای تقدیرنامه نامه وزارتی و استانی 

 هدایا 

 ...